22. ดูรายงานเรื่องค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้ยอดไม่ตรงกับด้านบัญชีแยกประเภท คำนวณยอดค่าเสื่อมใหม่ก็ไม่หาย

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

22. ดูรายงานเรื่องค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินได้ยอดไม่ตรงกับด้านบัญชีแยกประเภท คำนวณยอดค่าเสื่อมใหม่ก็ไม่หาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะวันที่เริ่มใช้ของทรัพย์สินอยู่ก่อนวันที่ซื้อ

 

วิธีแก้ไข ให้แก้วันที่ให้ถูกต้องแล้วคำนวณค่าเสื่อมใหม่