21.  ขยายรอบบัญชีในงวดที่ 24 เช่น วันที่เริ่มรอบเป็น ปี 51 สิ้นงวด 24 แก้เป็น 31/12/53  ดูรายงานงบทดลองแล้วในส่วนของค่าเสื่อมในปี 52 โปรแกรมไม่บันทึกให้

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

21.  ขยายรอบบัญชีในงวดที่ 24 เช่น วันที่เริ่มรอบเป็น ปี 51 สิ้นงวด 24 แก้เป็น 31/12/53  ดูรายงานงบทดลองแล้วในส่วนของค่าเสื่อมในปี 52 โปรแกรมไม่บันทึกให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจากในส่วนของทรัพย์สินตัวนั้น คิดค่าเสื่อมเป็นรายปี โปรแกรมไปมองงวดที่ 24 เป็นปี 2553 ในปี 2552 เลยไม่มีการบันทึกบัญชีให้