21. พิมพ์รายงานงบทดลองแบบแยก 3 เดือนกับ 12 เดือน บางคอลัมน์    ออกยอดsum เป็น 0

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

21. พิมพ์รายงานงบทดลองแบบแยก 3 เดือนกับ 12 เดือน บางคอลัมน์    ออกยอดsum เป็น 0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจาก งบทดลอง 3  และ  12 เดือน จะโชว์ยอด เป็นเดือน (ไม่ได้โชว์ 2 ฝั่ง)จะโชว์ยอดบวก และ ลบ  ถ้ายอดดุล ยอด sum  ก็จะเป็น 0   แต่ถ้ายอดไม่ดุล ยอด sum จะมียอดขึ้นมาให้