2.  ลูกค้ามีการเปิดบิลขายเชื่ออ้างถึงใบเสนอราคาที่มีการกำหนดยืนราคา แต่ใบเสนอราคาใบนั้น เลยกำหนดยืนราคาไปแล้ว ซึ่งเวลา Enter เลือกใบ เสนอราคานั้นๆจะขึ้นดังนี้  วันที่ของบิลใบนี้ เลยวันครบกำหนดยืนราคาของใบเสนอราคา ต้องการผู้อนุมัติ

Navigation:  ระบบขาย > ใบเสนอราคา >

2.  ลูกค้ามีการเปิดบิลขายเชื่ออ้างถึงใบเสนอราคาที่มีการกำหนดยืนราคา แต่ใบเสนอราคาใบนั้น เลยกำหนดยืนราคาไปแล้ว ซึ่งเวลา Enter เลือกใบ เสนอราคานั้นๆจะขึ้นดังนี้  วันที่ของบิลใบนี้ เลยวันครบกำหนดยืนราคาของใบเสนอราคา ต้องการผู้อนุมัติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ลักษณะนี้เป็นที่โปรแกรม ถ้าต้องการให้รหัสผู้ใช้คนนี้ สามารถดึงใบเสนอราคาที่เลยกำหนดวันยืนราคาได้ด้วย จะต้องกำหนดรหัสผู้ใช้คนนั้นเป็นระดับ 5