1H.  ถ้าสั่งพิมพ์โดยการกำหนดช่วงวันที่เป็น 1/01/53-31/01/53 ในส่วนของ

ยอดยกไปจะตรงกันกับการพิมพ์ช่วงวันที่ 01/02/53-28/02/53 ในส่วนของยอดยกมา แต่ถ้ากำหนดช่วงวันที่เป็น 01/02/53-15/02/53 ในส่วนของยอดยกไปเทียบกันกับ วันที่ 16/02/53-28/02/53 ยอดยกมาได้ไม่เท่ากัน จะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกครั้งคือเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ทางพี่โปรแกรมเมอร์เช็คแล้วพบว่า ถ้าเดือนไหน ณ วันที่ 1 มีการเดินรายการจะทำให้ยอดยกไป ไม่เท่ากับยอดยกมา

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > H.  ตรวจสอบข้อมูลระบบขาย >

1H.  ถ้าสั่งพิมพ์โดยการกำหนดช่วงวันที่เป็น 1/01/53-31/01/53 ในส่วนของ

ยอดยกไปจะตรงกันกับการพิมพ์ช่วงวันที่ 01/02/53-28/02/53 ในส่วนของยอดยกมา แต่ถ้ากำหนดช่วงวันที่เป็น 01/02/53-15/02/53 ในส่วนของยอดยกไปเทียบกันกับ วันที่ 16/02/53-28/02/53 ยอดยกมาได้ไม่เท่ากัน จะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกครั้งคือเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ทางพี่โปรแกรมเมอร์เช็คแล้วพบว่า ถ้าเดือนไหน ณ วันที่ 1 มีการเดินรายการจะทำให้ยอดยกไป ไม่เท่ากับยอดยกมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข   ให้ส่งแผ่นโปรแกรมมาอัพเดท แต่ต้องแจ้งด้วยว่าอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องรายงาน 1H