1C1.  จะมีหมายเหตุ แล้วโชว์เป็น ????  ถ้าอ่านหมายเหตุด้านล่างของรายงาน ???

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > C.  วิเคราะห์อายุหนี้ (บิลค้างรับ) >

1C1.  จะมีหมายเหตุ แล้วโชว์เป็น ????  ถ้าอ่านหมายเหตุด้านล่างของรายงาน ???

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

หมายเหตุ โปรแกรมไม่ได้ตรวจสอบยอดหนี้รวมของลูกหนี้ให้เพราะกำหนดวันที่ครบกำหนดไว้

ปัญหาคือ   ลูกค้าดูรายงานตัวนี้โดยไม่ใส่วันครบกำหนด ทำไมถึงลูกค้าบางรายช่องหมายเหตุโชว์ ???  

 

สาเหตุ       เพราะโปรแกรมนำยอดรวมในรายงานตัวนี้ไปเทียบกับยอดคงเหลือในหน้าจอรายละเอียดลูกค้าแล้วไม่เท่ากัน

1. ให้ตรวจสอบว่ายอดต้นปี กับยอดลูกหนี้คงค้างยกมาถูกต้องหรือเปล่า

2. ต้องคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ด้วย