1C2. และ1C4.   ลูกค้าไปดูรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้แบบละเอียด เรียงตามพนักงานขาย ซึ่งรายงานตัวนี้จะแสดงเอกสาร

IV, SR ที่ยังคงค้างอยู่ยึดตามวันที่ครบกำหนดมาออกรายงาน ซึ่งวันที่ครบกำหนดของเอกสารโปรแกรมใช้วันที่ใด

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > C.  วิเคราะห์อายุหนี้ (บิลค้างรับ) >

1C2. และ1C4.   ลูกค้าไปดูรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้แบบละเอียด เรียงตามพนักงานขาย ซึ่งรายงานตัวนี้จะแสดงเอกสาร

IV, SR ที่ยังคงค้างอยู่ยึดตามวันที่ครบกำหนดมาออกรายงาน ซึ่งวันที่ครบกำหนดของเอกสารโปรแกรมใช้วันที่ใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

q  เอกสาร IV โปรแกรมจะดูจากวันที่ครบกำหนดในหน้าเอกสาร

q  เอกสาร SR อ้างอิง IV โปรแกรมจะดูจากวันที่ครบกำหนดของ IV ที่อ้างอิงถึง

q  เอกสาร SR ไม่ได้อ้าง IV โปรแกรมจะดูจากวันที่ของ SR เอง

เช่น SR ลงวันที่ 01/04/51  ไม่ได้อ้าง IV วันที่ครบกำหนดของ SR ใบนี้คือ 01/04/51