1C2.  ลูกค้าเปิดบิลขาย 01/05/57เครดิต 0 วัน ครบกำหนด 01/05/57 แล้วไปดูร/ง 1C2 โดยระบุวันที่ ครบกำหนดไม่เกิน 31/05/57

โดยระบุอายุบิลเกินกำหนด ช่วงที่1  1   ถึง 10 วัน   ช่วงที่2 11 ถึง 20 วัน  ช่วงที่3 21 ถึง 30 วัน ตามรูป

ลูกค้าสงสัยว่าทำ IV ใบนี้ถึงไปอยู่ในช่วง เกิน 30 วัน ทั้งๆที่วันครบกำหนดเป็นวันที่ 01/05/57 ประกอบกับ ช่องเกินไป (วัน) เป็น 39 วัน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > C.  วิเคราะห์อายุหนี้ (บิลค้างรับ) >

1C2.  ลูกค้าเปิดบิลขาย 01/05/57เครดิต 0 วัน ครบกำหนด 01/05/57 แล้วไปดูร/ง 1C2 โดยระบุวันที่ ครบกำหนดไม่เกิน 31/05/57

โดยระบุอายุบิลเกินกำหนด ช่วงที่1  1   ถึง 10 วัน   ช่วงที่2 11 ถึง 20 วัน  ช่วงที่3 21 ถึง 30 วัน ตามรูป

ลูกค้าสงสัยว่าทำ IV ใบนี้ถึงไปอยู่ในช่วง เกิน 30 วัน ทั้งๆที่วันครบกำหนดเป็นวันที่ 01/05/57 ประกอบกับ ช่องเกินไป (วัน) เป็น 39 วัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1c2-01

 

1c2-02

 

 

สาเหตุ

โปรแกรมจะคำนวณจากวันที่ DueDat ของเอกสาร หัก กับวันที่เครื่อง(date and time ของ windows) ว่ามีจำนวนกี่วัน  โดยไม่เช็คจากวันที่ครบกำหนดไม่เกินเลย

จากตัวอย่าง (วันที่ครบกำหนดหน้า iv เป็น 01/05/57=  - วันที่ในเครื่อง =9 วัน 09/06/57 ได้ = 39 วัน) เลยไปตกช่วง เกินกำหนด 30 วัน

 

1c2-03

 

 

1c2-04

 

แต่ถ้า  วันที่ครบกำหนดหน้าบิล เป็น 31/05/57 หัก  -  วันที่ในเครื่อง= 9วัน 09/06/57 ได้ = 9 วัน  เลยไปตกช่วงเกินกำหนด 1-10 วัน