1C1. ดูรายงานนี้เครื่อง Windows XP และ Windows 7 แสดงผลแตกต่างกัน (Windows 7 แสดงผิด จะแสดงลูกหนี้ที่ยอดเป็น 0 ออกมาด้วยพร้อมเครื่องหมาย ??? )

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > C.  วิเคราะห์อายุหนี้ (บิลค้างรับ) >

1C1. ดูรายงานนี้เครื่อง Windows XP และ Windows 7 แสดงผลแตกต่างกัน (Windows 7 แสดงผิด จะแสดงลูกหนี้ที่ยอดเป็น 0 ออกมาด้วยพร้อมเครื่องหมาย ??? )

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   พี่โปรแกรมเมอร์ตรวจสอบข้อมูลแล้วคาดว่าลูกค้าน่าจะมีการ appe ข้อมูลนำเข้ามาจากโปรแกรมอื่น ตรวจพบว่า file arbal ; field begbal มียอดอยู่  (ปล.ดูจาก Fox ไม่เห็น แต่พี่โปรแกรมเมอร์มีโปรแกรมอื่นเช็คพบว่ามียอด)

 

วิธีแก้ไข  ต้องแก้ไขยอดต้นปีให้เป็น 1 แล้วบันทึก หลังจากนั้นค่อยแก้เป็น 0 และบันทึกอีกครั้ง แล้วคำนวณยอดลูกหนี้ัใหม่

 

 

1c1-1

 

 

1c1-2