1A2.  เมื่อสั่งพิมพ์ แล้วมีเอกสารบิลขายบางใบไม่ออก ทั้งๆ ที่เอกสารนั้นมีการรับชำ

ระหนี้ในเดือนถัดไป เช่น วันที่ในบิลขาย 07/09/49  แต่มีการรับชำระหนี้ เดือน 10 ส่วนรายงานดูเดือน 9 เอกสารทางบัญชีก็ถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > A.  ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ >

1A2.  เมื่อสั่งพิมพ์ แล้วมีเอกสารบิลขายบางใบไม่ออก ทั้งๆ ที่เอกสารนั้นมีการรับชำ

ระหนี้ในเดือนถัดไป เช่น วันที่ในบิลขาย 07/09/49  แต่มีการรับชำระหนี้ เดือน 10 ส่วนรายงานดูเดือน 9 เอกสารทางบัญชีก็ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     วันที่เรียบร้อยในหน้า 2 ของบิลขาย เป็นวันที่ 15/09/49 ซึ่งโปรแกรมจะยึดตาม วันที่ผ่านเช็ค ผ่านเช็คผิดวัน

 

วิธีแก้ไข   ยกเลิกการผ่านเช็คแล้วผ่านใหม่ ให้ถูกต้อง