1A1.  พิมพ์รายงานลูกหนี้ 1A1 แล้วมีลูกหนี้บางรายมียอดเป็น 0 แต่ยังออกรายงาน คำนวณแล้วก็ไม่หายและไม่ฟ้อง Error เลย

 

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > A.  ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ >

1A1.  พิมพ์รายงานลูกหนี้ 1A1 แล้วมีลูกหนี้บางรายมียอดเป็น 0 แต่ยังออกรายงาน คำนวณแล้วก็ไม่หายและไม่ฟ้อง Error เลย

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ให้ไปดูรายงาน 1A2 แบบละเอียดจะเห็นว่ามีเอกสาร 2 ใบ คือมีเอกสารบิลขายเชื่อ [IV] และเอกสารลดหนี้ [SR] ก็เลขทำให้ยอดรวมเป็นศูนย์ เวลาดูแบบสรุปยอดเป็น ศูนย์จึงยังแสดงรายงานออกมา