Error  16 Bit MS-DOS Subsystem

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... > สำหรับ Version Dos >

Error  16 Bit MS-DOS Subsystem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Windows 2000, Windows XP

 

Error 16 Bit MS-DOS Subsystem หมายถึงไม่สามารถเรียกใช้งานไฟล์หรือโปรแกรมที่เป็นแบบ 16 Bit ได้ (โปรแกรมที่รันบนดอส)        

 

 

 16_Bit

 

 

 ปัญหา

16-bit MS-DOS Subsystem

path to the program that you are trying to start or install

C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and   Microsoft  Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.

 

16-bit MS-DOS Subsystem

path to the program that you are trying to start or install

config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows

applications. Choose 'Close' to terminate the application.

 

16-bit MS-DOS Subsystem

path to the program that you are trying to start or install

C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft  Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.

 

 สาเหตุ        

 ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากไฟล์หนึ่งไฟล์ใดต่อไปนี้หายไปหรือเกิดความเสียหาย:

- Config.nt

- Autoexec.nt

- Command.com

 

 วิธีแก้ไข

1. ใส่แผ่นซีดีในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี (หากไม่มีแผ่น ให้ข้ามไป หลังหัวข้อที่ 19)

2. คลิกที่ Start และคลิก Run

3. ในช่อง Open ให้พิมพ์ cmd และคลิกที่ OK

4. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง

 

expand ตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt

expand ตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt

expand ตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com

exit

 

5. เริ่มต้นหรือติดตั้งโปรแกรม หากปัญหาหมดไป คุณไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนถัดจากนี้ หากปัญหายังคงมีอยู่     โปรดข้ามไปสู่ขั้นตอนถัดไป

6.  หมายเหตุ: ไฟล์ Command.com จะไม่มีการแก้ไขหรือสร้างใหม่ในขั้นตอนต่อไปนี้ ด้วยเหตุนี้ คุณอาจต้องใช้วิธี                                                               expand ออกจากซีดีรอมของ Windows XP

 

เริ่มต้น Notepad

7. ใน Notepad ให้พิมพ์รายการต่อไปนี้:

 

dos=high, umb

device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys

files=40

 

8.   ในเมนู File ให้คลิกที่ Save As

9.   ในช่อง File Name ให้พิมพ์ Config.nt และคลิกที่ Save ปิดไฟล์ Config.nt

10. ในเมนู File ให้คลิกที่ New

11. ในเอกสารใหม่ ให้พิมพ์รายการต่อไปนี้:

 

@echo off

lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe

lh %SYSTEMROOT%\system32\redir

lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

 

12. ในเมนู File ให้คลิกที่ Save As

13. ในช่อง File Name ให้พิมพ์ Autoexec.nt และคลิกที่ Save ปิดไฟล์ Autoexec.nt

14. เปิด Windows Explorer ค้นหาไฟล์ Config.nt คลิกขวาที่ไฟล์ Config.nt และคลิกที่ Copy

15. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ %SYSTEMROOT%\System32 และคลิกที่ Paste

16. ค้นหาไฟล์ Autoexec.nt คลิกขวาที่ไฟล์ Autoexec.nt และคลิกที่ Copy

17. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ %SYSTEMROOT%\System32 และคลิกที่ Paste

18. ค้นหาไฟล์ Command.com คลิกขวาที่ไฟล์ Command.com และคลิกที่ Copy

19. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ %SYSTEMROOT%\System32 และคลิกที่ Paste เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

 

 กรณีที่ไม่มีแผ่น CD ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ให้คัดลอกไฟล์ Autoexec.nt และ Config.nt จากโฟลเดอร์ Repair ใน Windows ไปยังโฟลเดอร์ System32 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ c:\windows\repair และคลิกที่ OK

2. คลิกขวาที่ autoexec.nt และคลิกที่ Copy

3. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ c:\windows\system32 และคลิกที่ OK

4. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในโฟลเดอร์ และคลิกที่ Paste

5. คลิกขวาที่ไฟล์ Autoexect.nt ที่เพิ่งคัดลอกมา และคลิกที่ Properties

6. คลิกเพื่อเลือก Read-Only และคลิกที่ OK

7. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 เพื่อคัดลอกไฟล์ Config.nt

หมายเหตุ คุณต้องกำหนดสิทธิ Read-Only เพื่อมิให้ไฟล์ถูกลบเมื่อคุณเริ่มต้น Windows ใหม่

อ้างอิงจาก http://support.microsoft.com/kb/324767/th        

 

ถ้าไม่ได้ผล ให้ลองเช็คขั้นตอนต่อไปดังนี้

ให้ตรวจสอบโฟล์เดอร์ที่ใช้เขียน Temp ไฟล์ ว่าสามารถเขียนไฟล์ได้ปกติหรือไม่ โดย

- เปิด System Properties โดย คลิกขวา my computer เลือก properties

- เลือกแท๊ปเมนู Advance  เลือกแท็ป Environment Variables

- ในตาราง User variables for (username), คอลัมภ์ value จะบอกตำแหน่งของการเขียน temp ไฟล์

 

 

 

 

 16_bit_NTVDM

 

ปัญหา 16 Bit MS-DOS Subsystem

NTVDM has encountered a System Error The parameter is incorrect.

สาเหต

เกิดจากคำสั่งบางคำสั่งไม่ถูกต้อง เช่นมีการเขียน Batch file ซึ่งมีคำสั่งที่ผิดรวมอยู่ด้วย

 

วิธีแก้ไข

1. ต้องเช็คก่อนว่าเกิดขึ้นในขณะดับเบิ้ลคลิกที่ Shortcut หรือ เกิดขึ้นหลังใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

2. ถ้าเกิดขึ้นหลังจากใส่รหัสผ่านในเอ็กซ์เพรส น่าจะมีการสร้าง Batch file ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้รายนั้นๆ            

ต้องไปเช็คคำสั่งใน Batch file (ใช้คำสั่ง TYPE ) เช็คว่าคำสั่งใดผิด (เปิด command prompt     ลองเรียกที่ละคำสั่ง)

3. ถ้าเกิดขึ้นหลังจากดับเบิ้ลคิ๊กที่ Shortcut ให้เช็ค properties

 

 Property

 

 เช็ครายละเอียด Batch file โดยใช้คำสั่ง TYPE ดูว่ามีคำสั่งใดผิดปกติบ้าง

 

 property2

 

Properties นี้จะแตกต่างจากข้างบน เกิดขึ้นจากการสร้าง Shortcut ครั้งแรกได้กำหนดเป็นการเรียกคำสั้งโปรแกรม ไม่ใช่ Batch file        (ในบรรทัด cmd line ่เป็น J:\xp5\is5.exe แล้วมาทำการแก้ไขภายหลังให้เป็น J:\xp5\xp5.bat) จะสังเกตุว่าใน properties        แบบนี้จะมีบรรทัดให้ใส่ Batch file: ถ้ามีกำหนดไว้ให้ลองเช็ครายละเอียด Batch file ดู

 

 

 

 NTVDM

 

 

ปัญหา ไฟล์ NTVDM.EXE ไม่สามารถรันได้ปกติ

 

วิธีแก้ไข ให้ลองสร้าง Shortcut ใหม่