16. ลูกค้าได้มีการบันทึกรายการเองที่หน้าสมุดรายวันโดยตรง โดยใส่เป็นเลขที่บัญชีกระแสรายวัน  กับบัญชีออมทรัพย์ไว้  เมื่อบันทึกแล้วชื่อบัญชีหายไป

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

16. ลูกค้าได้มีการบันทึกรายการเองที่หน้าสมุดรายวันโดยตรง โดยใส่เป็นเลขที่บัญชีกระแสรายวัน  กับบัญชีออมทรัพย์ไว้  เมื่อบันทึกแล้วชื่อบัญชีหายไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ        เนื่องจากว่าเดิมมีการกำหนดรูปแบบของเลขที่บัญชีเป็น 8 หลัก  แล้วเปลี่ยนมาเป็น 7 หลัก แล้วลูกค้าลืมเปลี่ยนรหัสบัญชีของ 2 บัญชีนี้