17.  SR เลือกประเภทของใบลดหนี้ เป็น “จ่ายคืนเป็นเงินสด” ซึ่งผูกบัญชีเป็นเช็คจ่ายล่วง แต่โปรแกรม ลงบัญชีลูกหนี้การค้าให้แทน

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

17.  SR เลือกประเภทของใบลดหนี้ เป็น “จ่ายคืนเป็นเงินสด” ซึ่งผูกบัญชีเป็นเช็คจ่ายล่วง แต่โปรแกรม ลงบัญชีลูกหนี้การค้าให้แทน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

SR ลูกค้า เลือกประเภทของใบลดหนี้ เป็น “จ่ายคืนเป็นเงินสด” ซึ่ง ในเมนูเริ่มระบบ ข้อ 4  เอกสาร SR เลขที่บัญชีเงินสด ลูกค้าใส่เป็น บัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าไว้  แต่โปรแกรม บันทึกบัญชีเครดิต เป็น ลูกหนี้การค้าให้ ทั้งๆ ที่ เลือก จ่ายคืนเป็นเงินสด น่าจะดึงเลขที่บัญชี บรรทัดเงินสดมาให้  ลูกค้าแจ้งว่า ก่อนหน้านี้บันทึกถูกต้อง

 

สาเหตุ  ลูกค้ามีการไปใส่ในเริ่มระบบข้อ 4 บรรทัดลูกหนี้การค้าไว้ด้วย ซึ่ง ลูกค้ารายเดียวกัน เวลาทำ SR เครดิต บัญชีลูกค้า มากกว่า หนึ่งบัญชี จึงต้องมีการแยกเมนู SR ออกมา แล้วกำหนดบัญชีลูกหนี้ไว้   ถ้าไม่ได้มีการใส่บัญชีลูกหนี้ไว้ จะเครดิต เช็คจ่ายล่วงหน้าให้ถูกต้อง แต่ถ้าใส่ไว้ จะเครดิต บัญชีลูกหนี้แทน

 

วิธีแก้ไข  เป็นที่โปรแกรม ให้ส่งแผ่นมาอัพเดท (20/12/54) ให้เฉพาะบางรายเท่านั้น