15.  มีการกำหนดเลขที่เอกสารเพิ่มจาก JU เป็น PF  ลูกค้าบันทึกบัญชีแบบ Periodic  เมื่อบันทึกตอน save  ถ้าใส่แผนก     โปรแกรมฟ้องว่ากำหนดเลขที่เพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง ‘         ขาย1’ ถ้าไม่ใส่แผนก โปรแกรมฟ้องว่ากำหนดเลขที่เพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง ‘           ’

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

15.  มีการกำหนดเลขที่เอกสารเพิ่มจาก JU เป็น PF  ลูกค้าบันทึกบัญชีแบบ Periodic  เมื่อบันทึกตอน save  ถ้าใส่แผนก     โปรแกรมฟ้องว่ากำหนดเลขที่เพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง ‘         ขาย1’ ถ้าไม่ใส่แผนก โปรแกรมฟ้องว่ากำหนดเลขที่เพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง ‘           ’

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

       

สาเหตุ ลูกค้านำสินค้าบริการไปเปิดในเอกสาร PF  แต่จุดประสงค์  ไม่ต้องการให้บันทึกบัญชี ต้อง

การจำนวนอย่างเดียว เพื่อใช้ดูรายงาน 461

 

วิธีแก้ไข ให้ใส่จำนวนอย่างเดียว ไม่ต้องใส่จำนวนเงิน หรือลบในกำหนดเลขที่เอกสารให้เป็น ว่างๆ  ก็ได้      ถ้าต้องการให้บันทึกบัญชี ต้องกำหนด Dr. Cr. ทั้ง 2 ข้างในเมนูนี้โปรแกรมจะไม่นำเลขที่บัญชีในสินค้าบริการที่เรากำหนดไว้มาใช้