15. คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเองไม่ตรงกับที่โปรแกรมคำนวณให้

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

15. คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเองไม่ตรงกับที่โปรแกรมคำนวณให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ วันที่เริ่มรอบบัญชีของโปรแกรม คือ 7/7/49 ทำให้จำนวนวันที่โปรแกรมนำไปหารในการคิดค่าเสื่อมไม่ถึง 365 วัน

วิธีแก้ไข วันที่เริ่มรอบบัญชีเป็น 1/7/49