14. เปิดใบสั่งขาย คอลัมน์จำนวนเป็นเลข 0 เปิดใบสั่งขาย คอลัมน์จำนวนเป็นเลข 0

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

14. เปิดใบสั่งขาย คอลัมน์จำนวนเป็นเลข 0 เปิดใบสั่งขาย คอลัมน์จำนวนเป็นเลข 0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ทำใบเสนอราคาแล้วก็ถูกอ้างไปที่บิลขายจนยอดค้างส่งเป็น 0 ไปแล้ว ต่อมาค่อยแปลงใบเสนอราคานี้เป็นใบสั่งขาย จำนวนในใบสั่งขายจึงเป็น 0