14.  โอนข้อมูลจากสาขามาที่ สำนักงานใหญ่ ทำให้รายการภาษีขาย ที่เป็นเลขที่ HS เดียวกันซ้ำกันหลายรายการ และในสมุดรายวันขาย เอกสาร HS แต่ละใบที่รับโอนมา จะมีรายการเดบิท เครดิตซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรายการ

 

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

14.  โอนข้อมูลจากสาขามาที่ สำนักงานใหญ่ ทำให้รายการภาษีขาย ที่เป็นเลขที่ HS เดียวกันซ้ำกันหลายรายการ และในสมุดรายวันขาย เอกสาร HS แต่ละใบที่รับโอนมา จะมีรายการเดบิท เครดิตซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรายการ

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

err_exp08

 

สาเหตุ   ในการกำหนดรายละเอียดการโอนข้อมูลของสาขา ลูกค้าเลือก ระบบลูกหนี้  ขายสด และเลือกระบบบัญชี โดยกำหนดสมุดรายวัน เป็น HS

 

วิธีแก้ไข ต้องนำข้อมูลก่อนโอนขึ้นมาใหม่ แล้วโอนโดยไม่ต้องใส่เอกสาร HS