14. ถ้าขยายงวดที่ 24 ออกไป แล้วไปสั่งคิดค่าเสื่อมลงบัญชีใหม่ งบการเงิน รายงานค่าเสื่อม งวดที่ 13-24 ตัวเลขจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งไม่สามารถดูรายงานได้

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

14. ถ้าขยายงวดที่ 24 ออกไป แล้วไปสั่งคิดค่าเสื่อมลงบัญชีใหม่ งบการเงิน รายงานค่าเสื่อม งวดที่ 13-24 ตัวเลขจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งไม่สามารถดูรายงานได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ เพราะว่าโปรแกรมจะคำนวณ โดยเช็คจากรอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งรอบบัญชีจาก งวดที่ 13-24 เดิมคำนวณได้ 365 ถ้าเป็นเปลี่ยนงวดที่ 24 เป็นอีก 1 ปี ก็จะคำนวณใหม่เพิ่มเป็น 730

( เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่เราขยายรอบบัญชี )