13.  ปิดประมวลผลแล้วยอดกำไรสะสมหายไปบางส่วน เช่น 40,000 บาท

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

13.  ปิดประมวลผลแล้วยอดกำไรสะสมหายไปบางส่วน เช่น 40,000 บาท

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ส่งข้อมูลมาเช็ค พบว่าส่วนของบัญชีคุมของบัญชีค่าใช้จ่าย 1 ตัว รูปแบบรหัสบัญชีแปลกไปจากเดิม กล่าวคือ บัญชีคุมตัวอื่นจะเป็น 5400-  แต่บัญชีคุมตัวนี้เป็น 5400 เฉยๆ แตกต่างกันที่ตัวขีด

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ส่วนของบัญชีคุมตัวดังกล่าวให้ถูกต้อง ปิดประมวลผลใหม่ก็จะได้ตัวเลขที่ถูกต้อง