13. มีพนักงานขายหลายคน แต่ละคนมีการคีย์ใบสั่งขาย ซึ่งการทำใบสั่งขายโปรแกรมจะยังไม่ตัดสต๊อค ทำให้เกิดปัญหาว่า พนักงานเปิดใบสั่งขายซ้ำซ้อน ทั้งที่มีการจองสินค้าไว้แล้ว จะประยุกต์อย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

13. มีพนักงานขายหลายคน แต่ละคนมีการคีย์ใบสั่งขาย ซึ่งการทำใบสั่งขายโปรแกรมจะยังไม่ตัดสต๊อค ทำให้เกิดปัญหาว่า พนักงานเปิดใบสั่งขายซ้ำซ้อน ทั้งที่มีการจองสินค้าไว้แล้ว จะประยุกต์อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้ตั้งคลังขึ้นมาใหม่ สมมุติว่าเป็นคลังจองสินค้า จากนั้นพนักงานเวลาจะออกใบสั่งขาย ให้ทำการโอนย้ายระหว่างคลังก่อน

จากคลังหลักไปคลังจองสินค้า แล้วจึงไปออกใบสั่งขายโดยระบุคลังเป็นคลังจองนั่นเอง