13. หน้าจอรับชำระหนี้ กรณีเช็ค 1 ใบ แล้วชำระหนี้ 2 ใบ  เมื่อทำการรับชำระหนี้ ใบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะเก็บยอดคงเหลือของเช็คเอาไว้

เมื่อทำรับชำระหนี้ใบที่ 2 เลือกวิธีการรับชำระหนี้เป็นเช็ค  คลิกแว่นขยายขึ้นมาจะมีเช็คคงค้างขึ้นมาให้เลือก แต่เมื่อคลิกเลือกแล้ว โปรแกรมกลับฟ้องว่าเลขที่เช็คนี้มีอยู่แล้ว ต้องเลือกถึง 2 ครั้ง

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

13. หน้าจอรับชำระหนี้ กรณีเช็ค 1 ใบ แล้วชำระหนี้ 2 ใบ  เมื่อทำการรับชำระหนี้ ใบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะเก็บยอดคงเหลือของเช็คเอาไว้

เมื่อทำรับชำระหนี้ใบที่ 2 เลือกวิธีการรับชำระหนี้เป็นเช็ค  คลิกแว่นขยายขึ้นมาจะมีเช็คคงค้างขึ้นมาให้เลือก แต่เมื่อคลิกเลือกแล้ว โปรแกรมกลับฟ้องว่าเลขที่เช็คนี้มีอยู่แล้ว ต้องเลือกถึง 2 ครั้ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจาก เป็นที่โปรแกรมมีการเขียนขึ้นเกี่ยวกับการเช็คของโปรแกรม JOB พี่โปรแกรมเมอร์จะไม่แก้นะคะ

 

วิธีแก้ไข ให้ใช้วิธีการ Enter เลือกที่เลขที่เช็ค ก็จะไม่ฟ้อง