12. การบันทึกบัตรเครดิตยกมา (เอกสารขึ้นต้น VA และผูกบัญชีบัตรเครดิตไว้)  ลูกค้าเจอปัญหาว่าไม่สามารถป้อน

   เลขที่เป็นVA ที่ทะเบียนเช็ครับได้  และ ถ้ายอมป้อนบัตรเครดิตยกมาเป็น QR ที่ทะเบียนแล้วมีผลทำให้เวลา

   ผ่านเช็คการบันทึกบัญชีจะผิด จะลงเป็นบัญชีเช็ครับล่วงหน้าแทน

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

12. การบันทึกบัตรเครดิตยกมา (เอกสารขึ้นต้น VA และผูกบัญชีบัตรเครดิตไว้)  ลูกค้าเจอปัญหาว่าไม่สามารถป้อน

   เลขที่เป็นVA ที่ทะเบียนเช็ครับได้  และ ถ้ายอมป้อนบัตรเครดิตยกมาเป็น QR ที่ทะเบียนแล้วมีผลทำให้เวลา

   ผ่านเช็คการบันทึกบัญชีจะผิด จะลงเป็นบัญชีเช็ครับล่วงหน้าแทน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

แนะนำวิธีการประยุกต์

1.  บันทึกรายการที่สมุดรายวันรับโดยลง Dr. และ Cr.  ด้วยเลขที่บัญชีที่กำหนดไว้ที่วิธีรับชำระด้วย VA

2.  โปรแกรมจะมีหน้าจอขึ้นมาให้กรอกข้อมูลเช็คขึ้นต้นด้วย VA  ให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน

3.  ผ่านเช็ค VA นั้น โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้ถูกต้องโดยจะล้างบัญชี  บัตรเครดิต