12.บันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยการพิมพ์ชื่อบัญชีเดบิต เครดิตเข้าไปเอง ใส่ยอดเงินถูกต้อง แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

12.บันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยการพิมพ์ชื่อบัญชีเดบิต เครดิตเข้าไปเอง ใส่ยอดเงินถูกต้อง แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เพราะรูปแบบผังบัญชีไม่ได้ถูกกำหนดไว้ ปล่อยให้เป็นว่างๆอยู่

 

วิธีแก้ไข ให้ไปแก้รูปแบบผังบัญชีให้ถูกต้อง