11. ประเภทเงินได้มี 2 กลุ่ม

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.53 >

11. ประเภทเงินได้มี 2 กลุ่ม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การกรอกข้อมูลประเภทที่มี 2 กลุ่มในโปรแกรม

 

tx53-03

 

หลังจากนั้นก็พิมพ์ Text File ปกติยื่นผ่านเน็ต ใส่ตัวคั่นเหมือนเดิม หรือตามรูป

 

tx53-01

 

สำหรับกลุ่มที่ 2 ก็ใส่ตัวคั่นต่อจากกลุ่มแรกได้เลย  ตามรูป

 

tx53-02