11. ลูกค้าถามว่าถ้าจะดูว่าใครผ่านเช็คบ้างดูได้อย่างไร กด   Tab แสดงรายละเอียด

ที่ทะเบียนเช็ค ก็จะโชว์เป็นผู้บันทึกเช็ค ใน File BKTRN.DBF ก็ไม่มีฟิวส์เก็บ

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานเข้มงวดก็ดูประวัติไม่ได้

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็ครับ >

11. ลูกค้าถามว่าถ้าจะดูว่าใครผ่านเช็คบ้างดูได้อย่างไร กด   Tab แสดงรายละเอียด

ที่ทะเบียนเช็ค ก็จะโชว์เป็นผู้บันทึกเช็ค ใน File BKTRN.DBF ก็ไม่มีฟิวส์เก็บ

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานเข้มงวดก็ดูประวัติไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

     การตรวจสอบให้ ลูกค้าดูจากที่หน้าจอการบันทึกบัญชีของการผ่านเช็ค กด Tab ก็จะแสดงผู้บันทึกแฟ้มนั้นเป็น

ผู้ที่ผ่านเช็ค