9.  มีการตั้งไม่ให้พิมพ์ซ้ำ ในทุกเมนู  แต่ลูกค้าแจ้งว่า เข้าที่เมนูการเงิน 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือก ภงด. ใดก็ตาม เข้าไป แล้วกดปริ้นเตอร์สีเขียวพิมพ์หนังสือรับรอง ดูหน้าจอก่อน โปรแกรมก็จะล็อคในเรื่องพิมพ์ซ้ำให้ แต่ถ้ากดปริ้นเตอร์สีเหลืองพิมพ์ใบต่อ ภงด โปรแกรมจะไม่ล็อคในเรื่องพิมพ์ซ้ำให้

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

9.  มีการตั้งไม่ให้พิมพ์ซ้ำ ในทุกเมนู  แต่ลูกค้าแจ้งว่า เข้าที่เมนูการเงิน 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือก ภงด. ใดก็ตาม เข้าไป แล้วกดปริ้นเตอร์สีเขียวพิมพ์หนังสือรับรอง ดูหน้าจอก่อน โปรแกรมก็จะล็อคในเรื่องพิมพ์ซ้ำให้ แต่ถ้ากดปริ้นเตอร์สีเหลืองพิมพ์ใบต่อ ภงด โปรแกรมจะไม่ล็อคในเรื่องพิมพ์ซ้ำให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะในเรื่องการพิมพ์ซ้ำโปรแกรมจะล็อคเฉพาะในส่วนที่เป็นตัวแบบฟอร์ม ซึ่ง ใบต่อ ภงด ในโปรแกรมถือเป็น รายงาน  ซึ่งในที่นี้ ในเมนูการเงิน4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วน ภาษีซื้อและขายก็จะเป็นเช่นเดียวกัน