11. เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่โดยมีการลบผังบัญชีออกด้วย หลังจากนั้นต้อง

การเปลี่ยนรูปแบบของรหัสบัญชี ให้เป็น     99999 แต่เมื่อแก้ไขแล้ว enter มาจะติดตรงเลขที่บัญชีของรายการจ่ายเงินสดย่อย ที่มีบัญชีเดิมค้างอยู่  จึง save ไม่ได้

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

11. เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่โดยมีการลบผังบัญชีออกด้วย หลังจากนั้นต้อง

การเปลี่ยนรูปแบบของรหัสบัญชี ให้เป็น     99999 แต่เมื่อแก้ไขแล้ว enter มาจะติดตรงเลขที่บัญชีของรายการจ่ายเงินสดย่อย ที่มีบัญชีเดิมค้างอยู่  จึง save ไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

    วิธีแก้ไข ให้เพิ่มผังบัญชี เข้าไป 1 บัญชีก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนรูปแบบรหัสบัญชี