10.  เปิดบิลซื้อ เข้ามาช่อง ราคาต่อหน่วย โดยการกด F6 ดูประวัติการซื้อ

ของผู้จำหน่าย รายนี้จะมี เอกสารที่เป็นขายเชื่อขึ้นมาด้วย   เป็นเพราะเหตุใด

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

10.  เปิดบิลซื้อ เข้ามาช่อง ราคาต่อหน่วย โดยการกด F6 ดูประวัติการซื้อ

ของผู้จำหน่าย รายนี้จะมี เอกสารที่เป็นขายเชื่อขึ้นมาด้วย   เป็นเพราะเหตุใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เนื่องจากกำหนดรหัสผู้จำหน่าย กับรหัสลูกค้า  เหมือนกัน