พิมพ์รายงานออก Excel  คอลัมน์วันที่จากเดิม 02/06/51 กลายเป็น 02/06/1951

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > พิมพ์แบบอื่น ๆ >

พิมพ์รายงานออก Excel  คอลัมน์วันที่จากเดิม 02/06/51 กลายเป็น 02/06/1951

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข เมื่อเปิดไฟล์ใน Excel ขั้นตอนในการนำเข้า Step 3 ส่วนล่างจะมีแสดงตัวอย่างข้อมูล ให้คลิกไปที่คอลัมภ์วันที่เลือกไว้ แล้วกำหนดรูปแบบข้อมูลคอลัมภ์ให้เป็น ข้อความ