Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >สื่อการเรียนรู้ออนไลน์>สอนสร้างงบการเงิน โปรแกรมบัญชี Express>วิดีโอสอนสร้างงบการเงิน ตอนที่ 5

วิดีโอสอนสร้างงบการเงิน ตอนที่ 5

ในบทนี้ เป็นการอธิบายวิธีการสร้างงบดุล