Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน>จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่

จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน,โปรแกรมบัญชี Express

 

โดยปกติ โปรแกรม Express จะจัดเตรียมงบการเงิน เช่น งบดุล หรืองบกำไรขาดทุนมาให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที หลังจากบันทึกรายการค้า หรือรายการบัญชีเสร็จเรียบร้อย แต่หากคุณมีการแก้ไขผังบัญชีต้นแบบของโปรแกรม คุณก็จะต้องทำการแก้ไขโครงสร้างงบการเงิน เพื่อให้เลขที่บัญชีที่ถูกนำมาจัดทำงบการเงินนั้น ตรงกับเลขที่บัญชีที่คุณได้มีการเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหม่ (การสร้างหรือแก้ไขงบการเงิน ทำได้จากเมนูบัญชี ข้อ 9 สร้างงบการเงิน)

ปัญหา ที่มักจะพบอยู่เสมอในการสร้างงบการเงิน คือ เมื่อสร้างงบดุลแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราสร้างได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยอดด้านสินทรัพย์ กับหนี้สินและทุนมียอดไม่เท่ากัน ดังนั้นในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเช็คยอดรวมด้านสินทรัพย์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นตัวเลขพื้นฐานในการตรวจสอบว่าสามารถสร้างงบ ดุลได้ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบกำไรขาดทุนได้ด้วยเช่นเดียวกัน (โดยการนำตัวเลขกำไรสุทธิในงบดุลไปเปรียบเทียบ)

 
ยอดสินทรัพย์ต้องเท่ากับยอดหนี้สินบวกทุนเสมอ

     เมื่อคุณได้ตรวจสอบยอดในงบดุล พบว่ายอดทางฝั่งสินทรัพย์เท่ากับยอดรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่ายอดนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถพิสูจน์ตัวเลขได้ด้วยวิธีการดังนี้
1.    ไปที่เมนูรายงาน/1.พิมพ์รายงาน/5.รายงานบัญชี/5.รายละเอียดประกอบ เลือกบัญชีสินทรัพย์ระดับ 1 เช่น 1000-00 แล้วระบุงวดบัญชีที่ต้องการจะพิสูจน์
 
พิมพ์รายงานรายละเอียดประกอบงบ

ดูยอดรวมสินทรัพย์

2.    นำยอดที่ได้ในข้อ 1 บวกด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวด หักด้วยสินค้าคงเหลือต้นงวด (กรณีที่คุณบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic เท่านั้น หากคุณบันทึกแบบ Perpetual ก็ให้ข้ามข้อนี้ไป)

เมนูสำหรับตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือแบบ Periodic
เมนูบัญชีข้อ 5  บัญชีสินค้าคงเหลือ

ดูยอดยกมาและยอดคงเหลือในแต่ละเลขที่บัญชีสินค้า

ตาม ตัวอย่าง สินค้าต้นงวดเท่ากับยอด 486,048.43 สินค้าปลายงวดที่ 2 เท่ากับ 478,248.43  ส่วนยอดตามข้อ 1 เท่ากับ 11,267,077.17 + 478,248.43 – 486,048.43 = 11,259,277.17 (นำยอดที่ได้นี้ไปบวกในข้อ 3)

3.    ไปที่เมนูรายงาน/1.พิมพ์รายงาน/5.รายงานบัญชี/5.รายละเอียดประกอบ เลือกบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เป็นบัญชีคุม  เช่น 1112-00 แล้วระบุงวดบัญชีที่ต้องการจะพิสูจน์
 
พิมพ์รายงานรายละเอียดประกอบของบัญชีเงินฝาก

ดูบัญชีเงินฝากที่มียอดติดลบ

ให้ นำยอดตามข้อ 2 บวกด้วยยอดเงินเบิกเกินบัญชี (ยอดติดลบ) ตามตัวอย่างเท่ากับ 10,405.-  เพราะฉะนั้นยอดใหม่ที่ได้จะเท่ากับ 11,259,277.17 + 10,405.- = 11,269,682.17 แสดงว่ายอดสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่อยู่ในงบดุลนั้นเป็นยอดที่ถูกต้อง

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ     


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย
รวมคำถาม/คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม
สร้างงบการเงินแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ และแยกสกุลเงิน
แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า
แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน
แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวัน,เดือน และ ปี อยู่คนละช่อง
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (2)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)
วิธีการนำแบบฟอร์ม/รายงาน ที่ทางเอ็กซ์เพรสแก้ไขให้ไปใช้งาน
แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี
แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ
แก้ไขรายงานภาษีซื้อ ให้แสดงเลขที่เอกสารภายในแทนเลขที่ออกใหม่
สร้างงบกำไรขาดทุนธุรกิจ SME อัตราใหม่
แยกบรรทัดที่อยู่ของผู้ถูกหักฯ ในแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มที่สำรองไว้มาใช้
พื้นฐานก่อนการแก้ไขฟอร์ม/รายงาน ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส