Home >Tips and technic>Form and report editing>ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)

ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรม Express ทางทีมงานจึงได้รวบรวมตัวแปร หรือฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดในแต่ละหน้าจอที่มีการป้อนข้อมูล และสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ คุณสามารถเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการสร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามต้องการ เลยค่ะ

 

หน้าจอใบสั่งขาย

Image


~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~CUSNAM    ชื่อลูกค้า
~ADDR01    ที่อยู่บรรทัดที่ 1
~ADDR02    ที่อยู่บรรทัดที่ 2
~ADDR03    ที่อยู่บรรทัดที่ 3
~TELNUM    เบอร์โทรศัพท์
~DEP    รหัสแผนก
~SONUM    เลขที่ใบสั่งขาย
~SODAT    วันที่ใบสั่งขาย
~YOUREF    อ้างอิง
~SLMCOD    พนักงานขาย
~CR    เครดิต
~DLVDAT    วันที่ส่งของ
~AREA    เขตการขาย
~DLVBY    ขนส่งโดย
~N    ลำดับ
~ARTICLE    รหัสสินค้า/รายละเอียด
~QTY    จำนวนสินค้า
~TQUCOD    หน่วยนับ
~L    คลังสินค้า
~UNITPR    ราคาต่อหน่วย
~DISC_I    ส่วนลดในแต่ละรายการสินค้า
~TRNVAL    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~DISC    % / ยอดส่วนลดท้ายบิล
~DISCAMT    ยอดรวมส่วนลดท้ายบิล
~TATAL    ยอดหลังหักส่วนลด
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~BAHT    จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~SHIPTO    รหัสสถานที่ส่งของ
~S_ADDR01    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_ADDR03    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 3
~S_TELNUM    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของ


หน้าจอขายเงินเชื่อ

Image


~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~CUSNAM    ชื่อลูกค้า
~ADDR01    ที่อยู่บรรทัดที่ 1
~ADDR02    ที่อยู่บรรทัดที่ 2
~ADDR03    ที่อยู่บรรทัดที่ 3
~TELNUM    เบอร์โทรศัพท์
~DEP    รหัสแผนก
~YOUREF    อ้างอิง
~SLMCOD    พนักงานขาย
~DOCNUM    เลขที่ใบกำกับ
~DOCDAT    วันที่เอกสาร
~CR    เครดิต
~DUEDAT    วันที่ครบกำหนด
~SONUM    เลขที่ใบสั่งขาย
~SODAT    วันที่ใบสั่งขาย
~AREA    เขตการขาย
~DLVBY    ขนส่งโดย
~N    ลำดับ
~ARTICLE    รหัสสินค้า/รายละเอียด
~QTY    จำนวนสินค้า
~TQUCOD    หน่วยนับ
~L    คลังสินค้า
~UNITPR    ราคาต่อหน่วย
~DISC_I    ส่วนลดในแต่ละรายการสินค้า
~NETAMT_I    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~DISC    % / ยอดส่วนลดท้ายบิล
~DISCAMT    ยอดรวมส่วนลดท้ายบิล
~AFTDISC    ยอดหลังหักส่วนลด
~ADVNUM    เลขที่เงินมัดจำ
~ADVAMT    จำนวนเงินมัดจำ
~TATAL    ยอดหลังหักส่วนลด+หักมัดจำ
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~BAHT    จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~SHIPTO    รหัสสถานที่ส่งของ
~S_ADDR01    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_ADDR03    ที่อยู่สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 3
~S_TELNUM    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของ



หน้าจอบันทึกรายได้อื่นๆ

Image


~CUSCOD    รหัสลูกค้า
~DEP    รหัสแผนก
~YOUREF    คำอธิบาย
~DOCNUM    เลขที่เอกสาร
~DOCDAT    วันที่เอกสาร
~N    ลำดับ
~STKCOD    รหัสรายได้
~STKDES    รายละเอียดรายได้
~NETAMT_I    จำนวนเงิน
~AMOUNT    รวมจำนวนเงิน
~VAT    % ภาษีมูลค่าเพิ่ม
~VATAMT    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
~REMARK    หมายเหตุ NOTE F8+F7
~HREM1 - ~HREM5    หมายเหตุท้ายบิล NOTE
~INTRCV    ดอกเบี้ยรับ
~CSHRCV    รับเงินสด
~CHQRCV    รับชำระโดยอื่นๆ
~TAX    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~DISCAMT    ส่วนลดจ่าย
~RCVNET    ยอดชำระจริง
~BY    ชำระโดย
~CHQNUM    เลขที่เช็ค
~CHQDAT วันที่เช็ค
~BNKCOD    รหัสธนาคาร
~AMOUNT_Q    จำนวนเงินหน้าเช็ค
~RCVAMT_Q    ยอดชำระของเช็ค
~BAHT    จำนวนเงินตัวอักษร

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ