Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>แก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน>ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)

ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (1)

ตัวแปรที่ใช้ในการแก้ไขแบบฟอร์ม,ระบบบัญชี Express

 

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรม Express ทางทีมงานจึงได้รวบรวมตัวแปร หรือฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดในแต่ละหน้าจอที่มีการป้อนข้อมูล และสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ คุณสามารถเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการสร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามต้องการ เลยค่ะ

 

1. หน้าจอจ่ายเงินมัดจำ

หน้าจอจ่ายเงินมัดจำ


~ADDR    =    ที่อยู่บริษัท
~TEL = เบอร์โทร
~SUPCOD = รหัสผู้จำหน่าย
~DOCNUM    =    เลขที่เอกสาร
~DOCDAT    =    วันที่เอกสาร
~SUPNAM    = ชื่อผู้จำหน่าย
~ADDR01 =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 1
~ADDR02 =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 2 + รหัสไปรษณีย์
~DEP    =    รหัสแผนก
~P_ISDEP    =    ชื่อเต็มแผนก
~DUEDAT    = วันที่ครบกำหนด
~REFNUM = เลขที่บิล
~VATDAT    =    วันที่ของภาษีซื้อ
~YOUREF    = หมายเหตุ
~N: = ลำดับของรายการ
~STKDES    = รายการของการรับมัดจำ
~NETAMT_I    = จำนวนเงิน
~REMARK    = หมายเหตุในรายการ (F8+F7)
~CHQNUM    = เลขที่เช็ค
~CHQDAT    = วันที่เช็ค
~BNKACC    = ชื่อธนาคารที่จ่ายเช็ค
~AMOUNT_Q    = จำนวนเงินในเช็ค
~PAYAMT_Q    = ยอดจ่ายที่ตัดจากเช็ค
~TAXNUM = เลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย
~TAXDAT = วันที่ใบหัก ณ ที่จ่าย
~PAYAMT = ยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย
~TAXAMT = ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~TAXP    = ยื่นรวมในงวด
~RATE    = อัตราที่หัก
~TAXDES    = ประเภทเงินได้
~HREM1 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 1 (Note)
~HREM2 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 2 (Note)
~HREM3 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 3 (Note)
~HREM4 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 4 (Note)
~HREM5 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 5 (Note)
~AMOUNT = จำนวนเงินรวม
~VAT = อัตราภาษี
~VATAMT = จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT = จำนวนเงินรวมทั้งสิน
~BAHT    = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร
~CSHPAY = จ่ายด้วยเงินสด
~CHQPAY = ชำระโดยอื่นๆ
~TAX = ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~NET = ยอดจ่ายสุทธิ


2. หน้าจอซื้อเงินสด

หน้าจอซื้อเงินสด


~ADDR =    ที่อยู่บริษัท
~TEL = เบอร์โทร
~SUPCOD    = รหัสผู้จำหน่าย
~DOCNUM    =    เลขที่เอกสาร
~DOCDAT    =    วันที่เอกสาร
~SUPNAM    = ชื่อผู้จำหน่าย
~ADDR01    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 1
~ADDR02    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 2 + รหัสไปรษณีย์
~DEP    =    รหัสแผนก
~P_ISDEP    =    ชื่อเต็มแผนก ~DUEDAT    = วันที่ครบกำหนด
~REFNUM    =    เลขที่บิล
~VATDAT    =    วันที่ของภาษีซื้อ
~YOUREF    =    หมายเหตุ
~TAXID = เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   
~PONUM    =    เลขที่ใบสั่งซื้อ
~PODAT    =    วันที่ใบสั่งซื้อ
~DLVBY    =    ขนส่งโดย
~N    =    ลำดับ
~ARTICLE    =    รหัส/รายละเอียดสินค้า
~QTY =    จำนวนสินค้า
~TQUCOD =    หน่วยนับ
~UNITPR =    ราคา/หน่วย
~DISC_I    =    ส่วนลด/รายการสินค้า
~NETAMT_I    = จำนวนเงิน (จำนวน X ราคา/หน่วย)
~REMARK = หมายเหตุในรายการ (F8+F7)
~CHQNUM    = เลขที่เช็ค
~CHQDAT    = วันที่เช็ค
~BNKACC    = ชื่อธนาคารที่จ่ายเช็ค
~AMOUNT_Q    = จำนวนเงินในเช็ค
~PAYAMT_Q    = ยอดจ่ายที่ตัดจากเช็ค
~TAXNUM = เลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย
~TAXDAT = วันที่ใบหัก ณ ที่จ่าย
~PAYAMT = ยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย
~TAXAMT = ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~TAXP    = ยื่นรวมในงวด
~RATE    = อัตราที่หัก
~TAXDES    = ประเภทเงินได้
~HREM1 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 1 (Note)
~HREM2    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 2 (Note)
~HREM3    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 3 (Note)
~HREM4 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 4 (Note)
~HREM5 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 5 (Note)
~AMOUNT = จำนวนเงินรวม
~DISC    =    ส่วนลด
~DISCAMT    = ส่วนลด
~AFTDISC    =    ยอดหลังหักส่วนลด
~ADVNUM    =    ใบจ่ายมัดจำเลขที่
~ADVAMT    =    เงินมัดจำ
~TOTAL    =    รวมเป็นเงิน
~VAT = อัตราภาษี
~VATAMT = จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT = จำนวนเงินรวมทั้งสิน
~BAHT    = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร

3. หน้าจอใบสั่งซื้อ (PURCHAE ORDER)

หน้าจอใบสั่งซื้อ


~SUPCOD    =    รหัผู้จำหน่าย
~PONUM    =    เลขที่ใบสั่งซื้อ
~PODAT    =    วันที่ใบสั่งซื้อ
~SUPNAM    = ชื่อผู้จำหน่าย
~ADDR01    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 1
~ADDR02    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 2 + รหัสไปรษณีย์
~DEP    =    รหัสแผนก
~P_ISDEP    =    ชื่อเต็มแผนก
~RCVDAT    = วันที่รับของ   
~TELNUM    =    เบอร์โทรศัพท์
~CR = วันเครดิต   
~YOUREF    = หมายเหตุ   
~S_ADDR01    = สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    =    สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_TELNUM    =    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของ
~S_CONTACT=    ช่อผู้ติดต่อสถานที่ส่งของ
~N    =    ลำดับ
~ARTICLE    = รหัสและรายละเอียดของสินค้า   
~QTY = จำนวน   
~TQUCOD =    หน่วยนับ
~UNITPR =    ราคา/หน่วย
~DISC_I    =    ส่วนลด/รายการสินค้า
~TRNVAL = จำนวนเงิน (จำนวน X ราคา/หน่วย)
~REMARK    = หมายเหตุในรายการ (F8+F7)
~HREM1 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 1 (Note)
~HREM2    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 2 (Note)
~HREM3    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 3 (Note)
~HREM4 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 4 (Note)
~HREM5 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 5 (Note)
~AMOUNT = จำนวนเงินรวม
~DISC    =    ส่วนลด
~DISCAMT    = ส่วนลด
~TOTAL    =    รวมเป็นเงิน
~VAT    = อัตราภาษี
~VATAMT = จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT = จำนวนเงินรวมทั้งสิน
~BAHT    = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร
~AMTRATZ    = มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม   
~NETAMT    = จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น   

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ   


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จะรู้ได้อย่างไรว่ายอดในงบการเงินถูกต้องหรือไม่
แก้ไขแบบฟอร์มเช็คแบบใหม่ของธนาคารกสิกรไทย
รวมคำถาม/คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม
สร้างงบการเงินแบบแสดงเปอร์เซ็นต์ และแยกสกุลเงิน
แก้แบบฟอร์มใบวางบิลให้ออกรายการสินค้า
แก้ไขหนังสือรับรองให้ออกผู้กระทำการแทน
แก้ฟอร์มเช็คจ่ายให้โชว์วันที่ แยกวัน,เดือน และ ปี อยู่คนละช่อง
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (2)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (3)
ตัวแปรทั้งหมดในการแก้ไขแบบฟอร์ม (4)
วิธีการนำแบบฟอร์ม/รายงาน ที่ทางเอ็กซ์เพรสแก้ไขให้ไปใช้งาน
แก้ฟอร์มขายเชื่อให้แสดงรายการลงบัญชี
แก้ฟอร์มให้ออกชื่อเต็มของผู้ที่บันทึกข้อมูล
แก้ไขแบบฟอร์มให้ออกสกุลเงินต่างประเทศ
แก้ไขรายงานภาษีซื้อ ให้แสดงเลขที่เอกสารภายในแทนเลขที่ออกใหม่
สร้างงบกำไรขาดทุนธุรกิจ SME อัตราใหม่
แยกบรรทัดที่อยู่ของผู้ถูกหักฯ ในแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การคัดลอกเพื่อสำรองแบบฟอร์ม และการนำแบบฟอร์มที่สำรองไว้มาใช้
พื้นฐานก่อนการแก้ไขฟอร์ม/รายงาน ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส