Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล

การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล

การใช้งาน Express กับงานบัญชีโรงพยาบาล,ระบบบัญชี Express

 

การกำหนดค่าเริ่มระบบ
1.    กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า
เมนูนี้มีไว้สำหรับกำหนดกลุ่มบัญชีเพื่อที่จะนำไปลงบัญชีในสมุดรายวันต่าง ๆ โดยจะแยกตามประเภทของวัสดุต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น เมนูที่ใช้คือเมนูเริ่มระบบ-> 1.กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ -> 3.ระบบสินค้าคงเหลือ -> 2.กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า


กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า
  รูปภาพ 1 หน้าจอกลุ่มบัญชีสินค้าที่กำหนดไว้แล้ว

     บัญชีสินค้า คือเลขที่บัญชีที่จะใช้ลงบัญชีเมื่อมีการซื้อวัสดุประเภทนั้น ๆ เข้าสต๊อค (หมวดสินทรัพย์) ส่วนบัญชีต้นทุนขาย คือเลขที่บัญชีที่จะใช้ลงบัญชีเมื่อมีการเบิกวัสดุประเภทนั้น ๆ ออกจากสต๊อค (หมวดค่าใช้จ่าย)
2.    กำหนดคลังสินค้า
เป็นเมนูสำหรับกำหนดคลัง สินค้าที่ใช้ในการเก็บสต๊อควัสดุต่าง ๆ เวลามีการรับเข้า หรือจ่ายวัสดุออก สามารถกำหนดคลังสินค้าในแต่ละเอกสารได้ด้วย ว่าจะรับเข้า หรือจ่ายออกจากคลังใด และสามารถดูรายงานสินค้าแยกตามคลังได้ด้วยเช่นกัน เมนูที่ใช้คือ เมนูเริ่มระบบ –> 2.กำหนดตารางข้อมูล –> 21 คลังสินค้า

กำหนดคลังสินค้า
รูปภาพ 2 กำหนดคลังสินค้า

3.    กำหนดหมวดสินค้า
เป็น เมนูสำหรับกำหนดหมวดสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ เช่น หมวดวัสดุสำนักงาน, หมวดเวชภัณฑ์, หมวดงานบ้านงานครัว เป็นต้น ซึ่งเวลาดูรายงาน สามารถดูรายงานสินค้าแยกตามหมวดได้ด้วย เมนูที่ใช้คือ เมนูเริ่มระบบ –> 2.กำหนดตารางข้อมูล –> 22 หมวดสินค้า

กำหนดหมวดสินค้า
รูปภาพ 3  กำหนดหมวดสินค้า

4.    กำหนดรอบบัญชี
     เป็นเมนูสำหรับกำหนดรอบบัญชีของโรงพยาบาล ซึ่งวันที่เริ่มรอบบัญชีจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุก ๆ ปี เมนูที่ใช้คือ เมนูเริ่มระบบ –> 3. กำหนดรอบบัญชี

5.    กำหนดเลขที่เอกสาร
     เป็นเมนูสำหรับกำหนดเมนูย่อยต่าง ๆ ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ใบรับสินค้าสามารถกำหนดเมนูย่อย ๆ ได้อีก โดยแยกเป็นแต่ละประเภทของวัสดุ เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร เช่น วัสดุสำนักงานแบบพิมพ์, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น เมนูที่ใช้คือ เมนูเริ่มระบบ –> 4. กำหนดเลขที่เอกสาร

กำหนดเลขที่เอกสาร
รูปภาพ 4 เลขที่เอกสารที่ได้กำหนดไว้

6.    กำหนดแผนก
     เป็นเมนูสำหรับกำหนดรหัสของแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เวลาออกเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบจ่ายวัสดุภายใน สามารถกำหนดแผนกที่ต้องการได้ และสามารถออกรายงานสินค้าแยกตามแผนกได้ด้วย เพื่อที่จะได้ทราบว่าแผนกใด เบิกของอะไรไปบ้าง เมนูที่ใช้คือ เมนูเริ่มระบบ –> 7. กำหนดแผนก

กำหนดแผนก
รูปภาพ 5 แผนกที่ได้กำหนดไว้แล้ว

 

การเตรียมฐานข้อมูล
1.    การกำหนดรายละเอียดวัสดุต่าง ๆ
เป็น เมนูสำหรับกำหนดรายละเอียดของสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ ที่มีการรับเข้า หรือจ่ายออก ประกอบด้วยรหัสของวัสดุ , ชื่อ, หน่วยนับ ฯลฯ ซึ่งรหัสนั้นสามารถกำหนดได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร เมนูที่ใช้คือ เมนูสินค้า –> 2. รายละเอียดสินค้า

กำหนดรายละเอียดวัสดุต่างๆ
รูปภาพ 6 รายละเอียดวัสดุที่ได้กำหนดไว้

2.    การกำหนดรายละเอียดรายได้อื่น ๆ
เป็น เมนูสำหรับกำหนดรายละเอียดรายได้ของโรงพยาบาล เช่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นต้น เมนูที่ใช้คือ เมนูขาย –> ข้อ7. รายละเอียดรายได้อื่น ๆ

กำหนดรายละเอียดรายได้อื่นๆ
รูปภาพ 7  รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้

     บัญชีรายได้ คือเลขที่บัญชีที่ใช้ในการลงบัญชี เลขที่บัญชีดังกล่าวจะถูกดึงมาจากผังบัญชีที่ได้กำหนดไว้

3.    การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เป็น เมนูสำหรับกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล หรือรายละเอียดของวัสดุ ที่ไม่ต้องการเก็บ สต๊อค ถือเป็นค่าใช้จ่ายไปเลย ในตอนที่รับวัสดุนั้น ๆ เข้ามา เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย รหัส, ชื่อ, หมวด, หน่วยนับ และเลขที่บัญชีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถดึงมาจากผังบัญชี เมนูที่ใช้คือ เมนูซื้อ –> 7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รูปภาพ 8 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้

     บัญชีค่าใช้จ่าย คือเลขที่บัญชีที่ใช้ในการลงบัญชี เลขที่บัญชีดังกล่าวจะถูกดึงมาจากผังบัญชีที่ได้กำหนดไว้

4.    การกำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
เป็น เมนูสำหรับกำหนดรายละเอียดของผู้จำหน่ายที่โรงพยาบาลได้มีการซื้อเวชภัณฑ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย รหัสผู้จำหน่าย, ชื่อ, ที่อยู่, เลขที่บัญชี ฯลฯ เมนูที่ใช้คือ เมนูซื้อ –> 6. รายละเอียดผู้จำหน่าย

กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
รูปภาพ 9  รายละเอียดผู้จำหน่ายที่ได้กำหนดไว้

     เลขที่บัญชี  คือเลขที่บัญชีที่ใช้ในการลงบัญชี เลขที่บัญชีดังกล่าวจะถูกดึงมาจากผังบัญชีที่ได้กำหนดไว้

5.    การกำหนดรายละเอียดลูกค้า
เป็น เมนูสำหรับกำหนดรายละเอียดของคนไข้ โดยจะแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มของคนไข้ เช่น คนไข้นอก, คนไข้ใน, คนไข้มัดจำ เป็นต้น เมนูที่ใช้คือ เมนูขาย –> 6. รายละเอียดลูกค้า
 
กำหนดรายละเอียดลูกค้า

รูปภาพ 10  รายละเอียดลูกค้าที่ได้กำหนดไว้

 

การเดินรายการประจำวัน
1.    ใบสั่งซื้อ
เมนู นี้มีไว้สำหรับกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า หรือวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิง ตอนเปิดใบรับสินค้า หรือใบตรวจรับ ใบสั่งซื้อนี้จะมีด้วยกัน 2 ฟอร์ม ฟอร์มแรก (กด Alt-P) เป็นฟอร์มสำหรับส่งให้ผู้จำหน่าย เพื่อออกใบกำกับสินค้า และส่งของมาให้ตามที่โรงพยาบาลต้องการ ส่วนฟอร์มที่สอง (กด Alt-2) เป็นฟอร์มสำหรับส่งให้ผู้อำนวยการเพื่อเซ็นอนุมัติการสั่งซื้อวัสดุดังกล่าว เมนูที่ใช้คือ เมนูซื้อ –> 3. ใบสั่งซื้อ แล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการ

เปิดใบสั่งซื้อ
รูปภาพ 11  ตัวอย่างใบสั่งซื้อ
***ดูภาคผนวก หน้า 1-2***

2.    ซื้อเงินเชื่อ (ใบตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง)
เมื่อ ผู้จำหน่ายส่งของมาตามที่ต้องการแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะมีหน้าที่ออกเอกสารใบรับสินค้า หรือใบตรวจรับพัสดุ โดยจะมีการอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ ซึ่งได้ทำไว้แล้ว  

ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
รูปภาพ 12 ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
***ดูภาคผนวก หน้า 3***

3.    จ่ายสินค้าภายใน
เมื่อ มีแผนกใดแผนกหนึ่ง มาเบิกพัสดุเพื่อนำออกไปใช้ เช่น เวชภัณฑ์, วัสดุสำนักงาน เป็นต้น ทางฝ่ายคลังก็จะมีหน้าที่ทำใบเบิกจ่ายสินค้าภายใน เพื่อพิมพ์เป็นเอกสารให้กับผู้เบิกได้เซ็นรับของ เมนูที่ใช้คือ เมนูสินค้า –> 1. รายการประจำวันสินค้า –>
จ่ายสินค้าภายใน แล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการ

บันทึกเบิกพัสดุไปใช้
รูปภาพ 13 ตัวอย่างใบจ่ายวัสดุภายใน
***ดูภาคผนวก หน้า 4***

ในสมุดรายวันทั่วไป จะลงบัญชีโดย
 
การลงบัญชีของโปรแกรมบัญชี Express หลังจากเบิกพัสดุไปใช้
รูปภาพ 14

4.    จ่ายชำระหนี้
เมื่อ ถึงวันครบกำหนดจ่ายชำระหนี้ค่าพัสดุให้กับผู้จำหน่าย ฝ่ายการเงินก็จะมีหน้าที่ทำเช็ค เพื่อออกใบจ่ายชำระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งมีด้วยกัน 2 ฟอร์ม ฟอร์ม 1 จะเป็นฟอร์มขออนุมัติจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติการจ่ายดังกล่าว ส่วนฟอร์ม 2 เป็นฟอร์มใบจ่ายเงิน ที่ส่งให้ผู้จำหน่าย เมนูที่ใช้คือ เมนูการเงิน –> 2. จ่ายเงิน –> 4. จ่ายชำระหนี้ แล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการว่าจะจ่ายจากเงินประเภทใด
 
บันทึกจ่ายชำระหนี้
รูปภาพ 15
***ดูภาคผนวก หน้า 5-6***

5.    รับเงินมัดจำค่ารักษา
กรณี รับเงินมัดจำค่ารักษาจากคนไข้ หากคนไข้มาเข้ารับการรักษา ภายใน 90 วัน ค่ารักษาที่เกิดขึ้น จะหักจากเงินมัดจำที่ให้มา เมนูที่ใช้คือ เมนูขาย –> ข้อ 1 รับเงินมัดจำ
 
รับเงินมัดจำจากคนไข้
รูปภาพ 16

เมื่อกรอกรายละเอียดในเมนูรับเงินมัดจำค่ารักษาเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะลงบัญชีในสมุดรายวันรับโดย
เดบิต    เงินสด        4,374.-
             เครดิต    เงินมัดจำค่ารักษา        4,374.-

6.    บันทึกรายได้ประจำวัน (เงินรับนอกงบประมาณอื่น ๆ)
เมื่อ ได้รับรายได้ค่ารักษาจากคนไข้นอก จะถือว่าเป็นเงินรับนอกงบประมาณอื่น ๆ ซึ่งจะรวบรวมว่าแต่ละวันได้รับรายได้ค่าอะไรมาบ้าง ก็จะลงข้อมูลในเมนูบันทึกรายได้อื่น ๆ โดยแยกเมนูเพิ่มเป็น “รายได้ประจำวัน”
 
บันทึกเงินรับนอกงบประมาณ
รูปภาพ 17

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย โปรแกรมจะลงบัญชีในสมุดรายวันขายโดย

ระบบจะบันทึกบัญชีหลังจากรับเงินนอกงบประมาณให้โดยอัตโนมัติ
รูปภาพ 18

7.    จ่ายคืนเงินมัดจำค่ารักษา
หาก คนไข้ไม่มาเข้ารับการรักษา ภายใน 90 วัน สามารถมาขอรับเงินมัดจำคืนไปได้ โดยทางโรงพยาบาลจะต้องทำการจ่ายคืนเงินมัดจำค่ารักษา เมนูที่ใช้คือ เมนูขาย –> ข้อ 2 ขายเงินสด -> จ่ายคืนเงินมัดจำค่ารักษา
 
จ่ายคืนเงินมัดจำให้คนไข้
รูปภาพ 19

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะลงบัญชีในสมุดรายวันจ่ายโดย
 
การบันทึกบัญชีของโปรแกรม หลังจากจ่ายคืนมัดจำให้คนไข้
รูปภาพ 20

8.    ขายเงินเชื่อ (คนไข้หน่วยงานอื่น)
กรณี ที่มีหน่วยงานอื่น ส่งคนไข้ในสังกัดมารักษาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะเปิดบิลขายเชื่อเพื่อเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานนั้น ๆ จะไม่ได้เรียกเก็บจากคนไข้โดยตรง การสั่งพิมพ์ฟอร์ม 1 จะเป็นฟอร์ม “ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีส่วนราชการเป็นผู้เบิกเงินให้)” เพื่อส่งให้หน่วยงานนั้น ๆ ส่วนฟอร์ม 2 จะเป็นฟอร์ม “ใบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล”
***ดูภาคผนวก หน้า 7-8***

การบันทึกกรณีรับคนไข้จากหน่วยงานอื่น
รูปภาพ 21
 
ป้อนหมายเหตุเกี่ยวกับหน่วยงานที่โอนผู้ป่วยมา
รูปภาพ 22

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย โปรแกรมจะลงบัญชีในสมุดรายวันคนไข้นอก/คนไข้ในโดย
 
การบันทึกบัญชีหลังจากรับคนไข้จากหน่วยงานอื่น
รูปภาพ 23

9.    รับชำระหนี้-จากหน่วยงานอื่น
เมื่อ ถึงวันครบกำหนด หน่วยงานต่าง ๆ ก็จะส่งเงินมาให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นการชำระหนี้ ทางโรงพยาบาลก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับหน่วยงานนั้น ๆ  
 
รับชำระหนี้จากหน่วยงานอื่น
รูปภาพ 24

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย โปรแกรมจะลงบัญชีในสมุดรายวันรับโดย
 
ระบบจะบันทึกบัญชีให้แบบนี้ หลังจากรับชำระจากหน่วยงานอื่น
รูปภาพ 25
***ดูภาคผนวก หน้า 9***

 

รายการทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)
1.    กำหนดประเภท/หมวดของครุภัณฑ์
เนื่อง จากรหัสครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จำนวนหลักมีมากกว่าที่โปรแกรมรับได้ (โปรแกรมรับได้เพียง 15 หลัก) จึงได้มีการประยุกต์โปรแกรมโดยตัด 4 หลักแรกของรหัสครุภัณฑ์ มาใช้เป็นหมวด/ประเภทของครุภัณฑ์แทน เมนูที่ใช้คือ เมนูเริ่มระบบ –> 2. กำหนดตารางข้อมูล –> 52. หมวดทรัพย์สิน
 
กำหนดหมวดของครุภัณฑ์
รูปภาพ 26

2.    กำหนดรหัสครุภัณฑ์
 
บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ ในเมนูรายการทรัพย์สิน
รูปภาพ 27

     หากคุณมีรายละเอียดของครุภัณฑ์มากกว่าที่หน้าจอแสดงไว้ให้กรอก คุณสามารถกด Alt-R เพื่อใส่รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ 10 บรรทัด เช่น ซื้อจากใคร, วิธีการได้มา, ยี่ห้อ เป็นต้น
     เมื่อคุณกรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์แต่ละตัวเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ และลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปโดย เดบิต ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไป แล้ว)
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย