Change language to EN
ข่าวเด่นข่าวกีฬาข่าวเศรษฐกิจ
ราคาน้ำมันEx.rateพยากรณ์อากาศ

หน้าแรก >ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

ซีดีสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

สามารถดูวีดีโอสอนการใช้งานผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=7y8lncwanwQ

ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=85dKDA6FG1U

ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=W_E4VLiGm_k

ตอนที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=NB3FLq0R64s

ตอนที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=E4z1eUEwZoo

ตอนที่ 6

https://www.youtube.com/watch?v=lLf4Fr0-jv0

ตอนที่ 7

https://www.youtube.com/watch?v=yRbkJ0YXa10

ตอนที่ 8

https://www.youtube.com/watch?v=DpBMobPgBjM

ตอนที่ 9

https://www.youtube.com/watch?v=F8fgnShFrwg

ตอนที่ 10

https://www.youtube.com/watch?v=uUsDKEkHd-s

ตอนที่ 11

https://www.youtube.com/watch?v=cQjBBrPOwk0

ตอนที่ 12

https://www.youtube.com/watch?v=U7qgxUIdQqU

ตอนที่ 13

https://www.youtube.com/watch?v=x5XNElRcuec

ตอนที่ 14

https://www.youtube.com/watch?v=pbY2X1wYZk8

ตอนที่ 15

https://www.youtube.com/watch?v=Srfi71VtCzU

ตอนที่ 16

https://www.youtube.com/watch?v=KkdVz06jlBU

ตอนที่ 17

https://www.youtube.com/watch?v=WtjY9qBi57s

ตอนที่ 18

https://www.youtube.com/watch?v=TNW4APOeYkI

ตอนที่ 19

https://www.youtube.com/watch?v=c-VRpg1LJ3c

ตอนที่ 20

https://www.youtube.com/watch?v=58-ZzWxRqlw

ตอนที่ 21

https://www.youtube.com/watch?v=Ah0aunNhj4U

ตอนที่ 22

https://www.youtube.com/watch?v=4sQv8E-SIz0

ตอนที่ 23

https://www.youtube.com/watch?v=_9rqlEjJGS4

 

หรือสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในแผ่นซีดีอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้
หมายเหตุ ไฟล์มีขนาดใหญ่ประมาณ 600 MB ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งาน

https://www.dropbox.com/sh/r1tpi3y5icay0ad/9AIobhWNsv

 

โดยมีขั้นตอนการดาวน์โหลดดังในรูป

 

 

 

 

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Express รุ่น NewRWT

ดูวีดีโอสอนการแก้ไขแบบฟอร์มแบบปรับฟ้อนต์ได้ (NewRWT) ผ่านทางเว็บ Youtube ได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=fufBTs_iPvs

ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=H8OiKJ4VJbY

ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=KyXFB7E4VRg 

ตอนที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=g-mfnmYZA0Y

ตอนที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=T_SRRlxg8vI 

ตอนที่ 6

https://www.youtube.com/watch?v=F9K1cae__qk 

ตอนที่ 7

https://www.youtube.com/watch?v=xyphum8Ig5c 

ตอนที่ 8

https://www.youtube.com/watch?v=00p-zaU2ku8 

ตอนที่ 9

https://www.youtube.com/watch?v=W1LOxWtgLyU 

ตอนที่ 10

https://www.youtube.com/watch?v=ahuiZg1U3c8